Voorwaarden

 

Let op:

Op schoeisel en/of kleding kan olie en/of vetvlekjes komen houd hier rekening mee.

Bij annulering wordt een tegoedbon gemaakt voor een ander te bepalen tijdstip, of er word 25% van het huurbedrag gevorderd.

 

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Verdonschot Solexverhuur wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.
Voor 6 personen of meer 250, minder dan 6 personen 100.

Artikel 2
a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Verdonschot Solexverhuur voldoen.
b. Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar, die in het bezit zijn van een rijbewijs dan wel bromfietscertificaat.

Artikel 3
Verdonschot Solexverhuur is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Verdonschot Solexverhuur op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4

Verdonschot Solexverhuur is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeend misbruik in te nemen.
 

Artikel 5

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Verdonschot Solexverhuur niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

 

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.

b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10.
Het huren van de solex geschiedt op eigen risico. Verdonschot Solexverhuur is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

 

Handtekening Verhuurder                                          Handtekening Huurder

 

 
 

 

Copyright Verdonschot Solexverhuur